صفحه اصلی / راهنمای شرط‌بندی مسابقات / ستاره بعدی منچسترسیتی اهل نروژ است؛ مارتین اودگارد در رادار پپ گواردیولا

ستاره بعدی منچسترسیتی اهل نروژ است؛ مارتین اودگارد در رادار پپ گواردیولا

روز گذشته بود که خبر رسید علی رغم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ از جمله منچسترسیتی به پدیده نروژی وجود دارد، ﺧﻮد مارتین اودگارد آﯾﻨﺪه ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ اش را در رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

پیش بینی بازی های ورزشی در بتکارت

بر همین اساس امروز روزنامه میرور مدعی شد پپ گواردیولا و باشگاه منچسترسیتی برای انتخاب جانشین آینده داوید سیلوا، ستاره پا به سن گذاشته این تیم به نتیجه رسیده و مارتین اودگارد را به این منظور در نظر گرفته‌اند. اودگارد بازیکن رئال مادرید است که در فصل جاری به صورت قرضی در سوسیداد بازی کرده و در این تیم درخشان ظاهر شده است.

به گفته این منبع مارتین اودگارد ۲۰ساله که امسال از سوی رئال به صورت قرضی به سوسیداد منتقل شده در این هفته‌ها آنچنان درخشان کار کرده که علاوه بر منچسترسیتی، دو باشگاه انگلیسی دیگر منچستریونایتد و آرسنال هم به جذب او علاقه‌مند شده‌اند. سیتی می‌داند که داوید سیلوا ستاره اسپانیایی‌اش در پایان فصل جاری این تیم را ترک خواهد کرد و گواردیولا به همین دلیل به دنبال پیدا کردن جانشینی مناسب برای او می‌گردد.

منچسترسیتی و علاقه به مارتین اودگارد

منچسترسیتی و علاقه به مارتین اودگارد
بر اساس این گزارش، درخشش ستاره ۲۰ساله نروژی در دو بازی اخیر سوسیداد مقابل مایورکا و اتلتیکو مادرید و گلهایی که در این دو بازی به ثمر رساند گواردیولا را به این نتیجه رسانده که او بدون شک جانشین مناسبی برای داوید سیلوا خواهد بود. پدیده جوان نروژی در چهار سال و نیم گذشته بازیکن رئال مادرید بوده. اودگارد در فصل جاری در لالیگا هفت بار با پیراهن سوسیداد بازی کرده، دو گل به ثمر رسانده و نمایش‌های خیره‌کننده‌ای داشته. گفته می‌شود رئال برای فروش او به سیتی چیزی در حدود ۷۱ میلیون پوند درخواست خواهد کرد.

این اتفاقات در حالیست که اودگارد رویای دیگری را در سر دارد و در صحبت هایی اخیرا چنین اعلام کرده است:

ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را در رﺋﺎل ﺳﻮﺳﯿﻪ داد ﺑﻤﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دو ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ دادن در ﺳﻮﺳﯿﻪ داد را دارم .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺗﯿﻤﯽ ھﺎﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه در رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم در رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺟﻮان ھﺴﺘﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮاﯾﻤﺎن در آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﻮدن در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .دو ﺳﺎل را اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮب ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺖ . آن ھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. روﯾﺎی اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ورژن ﺧﻮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم .ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ ﺧﻮاھﺪ داد اﻣﺎ روﯾﺎی ﻣﻦ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روزی ﺑﺮای رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ.

طبق آمار وی در هفت ﺑﺎزی اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﻻﻟﯿﮕﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ برای رﺋﺎل ﺳﻮﺳﯿﻪ داد ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. او تا به امروز موفق به زدن دو گل و دادن دو پاس گل شده است و در مجموع بیست و سه بار برای تیمش موقعیت سازی کرده است.

پیش بینی بازی های ورزشی در بتکارت

درباره سعید

آواتار سعید

این مطالب را نیز ببینید!

درآمد سایت شرط بندی

سایت‌ شرط بندی | راه‌های کسب درآمد سایت شرط بندی چگونه است؟

شاید شما هم به این سوال فکر کرده باشید که درآمد سایت شرط بندی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *